Trending SEO ระบบการค้นหาที่มากกว่าตัวอักษร

Jimbe Allen
23/10/2020
Trending SEO ระบบการค้นหาที่มากกว่าตัวอักษร

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยการทำเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องพึ่งพาการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization การจัดการเว็บไซต์ให้รองรับการค้นหาที่มีประสิทธิภาพบนเว็บ Search Engine เช่น Google.com, Yahoo.com, Bing.com, Baidu.com หรือ Ask.com เป็นต้น โดยการทำ SEO บนเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จประกอบไปด้วยการทำ SEO On-page หรือการตั้งค่าหน้าเว็บไซต์ และ SEO Off-Page หรือใช้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกลับมายังเว็บไซต์ และ Trending SEO หรือเทรนด์การทำ SEO

Trending SEO หรือเทรนด์การทำ SEO ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการเขียนบทความโดยใช้ Keyword หรือคำที่กลุ่มเป้าหมายใช้ค้นหาบ่อยเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

  1. การจัดวางองค์ประกอบของบทความ (Content) การเขียนบทความเปรียบเสมือนการเขียนเรียงความที่ช่วยอธิบายข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดวางองค์ประกอบให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งการเขียนบทความออกเป็น 3 ส่วน คือ H1 (ส่วนหัวข้อหรือชื่อเรื่อง), H2 (หัวข้อรองที่มีความสำคัญรองลงมา) และ H3 (หัวข้อย่อยลำดับถัดมา) โดยทั้ง 3 ส่วนควรมี Keyword หรือคำที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาบ่อยแทรกอยู่เสมอ (ตัวอย่าง Keyword เช่น กระดาษ, ปากกา, รองเท้า หรือ กระเป๋า เป็นต้น) เพื่อให้บทความติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายใช้ Keyword ดังกล่าวในการค้นหาข้อมูล
  2. Featured Snippets เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้บทความติดอันดับบน Zero Rank บนหน้าแรกของ Search Engine โดยการทำ Featured Snippets ประกอบไปด้วย การตั้งชื่อบทความเป็นคำถามที่กลุ่มเป้าหมายถามบ่อยและตอบคำถามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบให้ได้ภายในย่อหน้าแรก, การจัดลำดับการตอบคำถามออกเป็นข้อ ๆ หรือใช้สัญลักษณ์แบ่งเป็นข้อย่อยที่ช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้น และการใช้ภาพ Infographic ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลทั้งหมดง่ายขึ้น
  3. Voice Search การตั้งหัวข้อบทความหรือชื่อเรื่องโดยใช้ภาษาพูด เพราะในปัจจุบัน Search Engine เริ่มให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ ทำให้การใช้ภาษาพูดในบทความจึงช่วยให้บทความติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine ได้ง่ายขึ้น
  4. ให้ความสำคัญกับนามสกุลไฟล์ภาพ ในปัจจุบัน Google พัฒนานามสกุลไฟล์ภาพที่ช่วยให้มีขนาดไฟล์ภาพที่เล็กลงแต่ยังคงคุณภาพของภาพให้มีความคมชัด ซึ่งทำให้การติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine ด้วยรูปภาพได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อรูปภาพและการใส่คำอธิบายรูปภาพด้วย Keyword หรือคำค้นหาที่กลุ่มเป้าหมายใช้ค้นหาบ่อย

การหมั่นอัปเดตเทรนด์การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization อยู่เสมอจะทำให้ AI ของ Search Engine เห็นว่าเป็นเว็บไซต์คุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งการอัปเดตเทรนด์ SEO สามารถหาความรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของแต่ละ Search Engine ได้โดยตรง